Dinamite Internet Services
Overal connectivity!

Over ons - Algemene voorwaarden Dinamite Internet Services

15 september 2016

De volgende personen/partijen:

  • Dinamite Internet Services, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder dossiernummer: 27246588, welke hierna verder "dinamite" zal worden genoemd,
en

  • Een opdrachtgever van dinamite die mondeling dan wel schriftelijk een overeenkomst aangaat voor afname of gebruik van diensten, producten, systemen of software. Verder "opdrachtgever" genoemd;


  • Gebruikers van diensten van dinamite met wie geen overeenkomst is ondertekend die zich gedragen als opdrachtgevers. Gebruikers van de dinamite diensten welke zich middels het "Service Centre" hebben aangemeld en zich daarmee hebben verheven boven de passerende site-bezoekers dienen zich ook bekend te maken met deze voorwaarden en ze te gebruiken. Deze gebruikers worden in de voorwaarden ook "opdrachtgever" genoemd;


  • Indirect aansprakelijke partijen, zoals derden welke indirect gebruik maken van de diensten van dinamite met of zonder toestemming van een opdrachtgever middels het account van die opdrachtgever vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en een opdrachtgever dient derden op de hoogte te brengen van deze voorwaarden;


dinamite en opdrachtgever dienen bekend te zijn met de algemene voorwaarden en gaan indirect en onvoorwaardelijk accoord met de voorwaarden zoals hieronder vastgelegd:

1. Afname

1.1 De opdrachtgever kan aanspraak maken op producten en diensten middels een schriftelijke overeenkomst die door alle betrokken partijen is voorzien van een handtekening. Bij overeenkomsten die mondeling of via mail zijn aangegaan dient men de oorsprokelijke bevestigingsmail en/of ticketnummer te bewaren. Aanspraak kan worden gemaakt vanaf het afgesproken tijdstip van levering of het moment van ondertekening indien dat later is gedaan. De opdrachtgever zal overeengekomen bepalingen naleven, zorgdragen voor betalingen en alle informatie verstrekken die noodzakelijk is voor het opleveren en in bedrijf houden van de afgesproken diensten.
2. Verbinding en bereikbaarheid

2.1 Wanneer een verbinding is genoemd als dienst in de overeengekomen afname zoals eventueel genoemd onder artikel 1 levert de opdrachtgever een internetverbinding waarop de leverancier van dinamite een up-time hoger dan 99 % garandeert op jaarbasis. Inmiddels kent Dinamite een historie met een gemiddelde up-time hoger dan 99.9 %. (over 10 jaar)

2.2 De door de opdrachtgever gebruikte bandbreedte zal worden berekend. Per 5 minuten wordt het in- en uitgaande dataverkeer opgeteld en gemiddeld. De berekende gemiddelde hoeveelheden dataverkeer worden per maand opgeteld om tot een totaal maandelijks verbruik te komen.

2.3 Wanneer het werkelijk gebruikte dataverkeer hoger is dan de in maandelijkse afname inbegrepen hoeveelheid dataverkeer zullen de kosten daarvan ad € 3,- per Gigabyte overschrijding worden doorberekend en gefactureerd.
3. Tarieven

3.1 dinamite behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. De opdrachtgever zal hierover vooraf schriftelijk of via e-mail op de hoogte gesteld worden. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de wijziging in werking treedt. De beëeindiging zal op zijn vroegst ingaan op de eerstvolgende termijn waarbij teven rekening dient te worden gehouden met de overeengekomen opzegtermijn.

3.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. tenzij het btw-bedrag is vermeldt.

3.3 De opdrachtgever aanvaard betalingsverplichting vanaf de dag van het afsluiten van een overeenkomst met dinamite of de dag waarop mondelng of via mail een opdracht is gegeven. Voor domeinregistratie gaat het in op de dag waarop de opdracht wordt gegeven een domeinnaam te claimen. Wanneer het claimen van een domeinnaam niet lukt zal de opdracht komen te vervallen en zullen geen kosten in rekening worden gebracht. 3.4 dinamite kan de opdrachtgever voor onder artikel 1 omschreven levering vooraf factureren. Betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van dinamite.
4. Looptijd en beëindiging

4.1 Looptijden:

4.1.1 Een overeenkomst wordt indien niet anders is aangegeven aangegaan voor een periode van 12 maanden. Hij treedt op zijn laatst in werking bij eerste gebruik en kan met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden door elk der partijen worden verbroken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tenzij anders aangegeven bij de beschrijving van de dienst. Een opzegging per e-mail is alleen geldig samen met een bevestiging. Overeenkomsten die worden aangegaan voor een periode van meerdere maanden of een jaar worden stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

4.1.2De standaard looptijd voor domeinregistratie is 1 jaar en de registratie zal door ons automatisch worden verlengd tenzij u tijdig opdracht geeft de registratie van betreffende domeinnaam te beëindigen. Tijdig is minimaal 1 maand voorafgaand aan de vernieuwdatum welke in whois-database van de registry voor de domeinnaam wordt vermeld.
4.2 Beëindiging:

4.2.1 dinamite heeft het recht met onmiddellijke ingang een overeenkomst te beëindigen wanneer de overeenkomst van dinamite met zijn leverancier in gevaar wordt gebracht of beëindigd en dat het gevolg is van niet toegestane handelingen verricht door de opdrachtgever of verzuim van betalingen door de opdrachtgever.

4.2.1.1 Onder de niet toegestane handelingen wordt verstaan:

4.2.1.1.1 Oneigenlijk gebruik van het Internet,

4.2.1.1.2 Informatie in de vorm van tekst en/of afbeeldingen verspreiden die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving of anderszins aanstootgevend is zulks ter beoordeling van dinamite,

4.2.1.1.3 Ongevraagd e-mail verzenden (spam) zodat er bij leverancier of dinamite klachten over worden ontvangen,

4.2.1.1.4 Aanzet geven tot oproer en/of aanvallen (zoals "floats", (d)dossen van buitenaf) van opdrachtgevers van dinamite, servers of systemen welke bereikbaar zijn via het netwerk,

4.2.1.1.5 Het zonder toestemming andere computers binnendringen en/of daarbij beveiligingen doorbreken. Het 'zich toegang verschaffen' met valse signalen, wachtwoorden, sleutels, technische ingrepen of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

4.2.1.1.6 Het moedwillig schade toebrengen aan andere gebruikers, opdrachtgevers van dinamite en of andere systemen.
4.2.2 dinamite behoudt zich het recht voor een overeenkomst te beëindigen wanneer de overeenkomst van dinamite met zijn leverancier door de leverancier eenzijdig wordt beëindigd als gevolg van uitfasering diensten, bij een faillissement of wanneer een leverancier prijzen van de onderhevige diensten zodanig verhoogt dat het rendement voor dinamite negatief of te laag voor exploitatie wordt. In dit geval zal dinamite de opdrachtgever informeren en proberen vervangende diensten te leveren tegen gelijke specificaties. De oude overeenkomst komt te vervallen.
4.3 Beëindiging bij wanbetaling. Een factuur moet binnen de op die factuur gestelde termijn worden voldaan door de opdrachtgever. Bij verzuim kan dinamite de dienst stopzetten. Alle kosten die daaruit voortkomen komen voor rekening van de opdrachtgever. Openstaande facturen moeten alsnog worden voldaan en de overeenkomst blijft van toepassing totdat die correct opgezegd.

4.4 Beëindiging bij verzaken. Specifiek voor domeinnaamregistratie geldt dat wanneer de opdrachtgever na uitblijven van betaling van de factuur niet reageert op herinneringen en niet bereikbaar blijkt middels de gegevens aan ons verstrekt, beveiligingen zoals blokkeringen en automatische verlenging uit worden geschakeld. Wanneer de domeinnaam later of gedurende quarantaine opnieuw geregistreerd moet worden kan dat hoge kosten met zich meebrengen. Na het passeren van de vernieuwingsdatum en quarantainetermijn vervalt het houderschap en zullen wij de domeinnaam vrijgeven of eventueel voor derden opnieuw registreren.
Ongeacht whois-database vermelding als houder, owner of administratief contact vervalt iedere vorm van aanspraak op de domeinnaam.

5. Aansprakelijkheid

5.1 In geval van aan dinamite toerekenbare schade in nakoming van een overeenkomst is dinamite slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Ieder aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van directe schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

5.2 In geval van overmacht is dinamite niet gehouden tot het doen van enige vorm van schadevergoeding. Onder overmacht is te verstaan alles wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Bij claims voortkomend uit situaties omschreven onder clausule 4 beroept dinamite zich op overmacht..
6. Dienstverlening en onderhoud

6.1 Bij hosting diensten geldt dat dinamite voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden er zorg voor zal dragen dat gedurende de periode van de overeenkomst de geleverde hosting services 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.

6.2 Opdrachtgevers dienen storingen na constatering direct aan dinamite door te geven.

6.3 dinamite zal een storing binnen zijn technische en fysieke mogelijkheden zo snel mogelijk oplossen.

6.4 Kosten voor opheffen van storingen welke niet zijn veroorzaakt door dinamite komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. veroorzaker voor zover deze bekend is. 6.5 Van alle gegevens op onze servers wordt dagelijks tot een maand terug een backup gemaakt. Tenzij anders in uw overeenkomst of S.L.A. is overeengekomen wordt de backup niet in rekening gebracht en geven wij daar ook geen garantie op. Voor het herstellen van gegevens uit de backup worden kosten in rekening gebracht.
7. Overige bepalingen

7.1 Dinamite is niet aansprakelijk voor overtreding van copyrights door de opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van dinamite geen derden toegang verschaffen tot zijn account op de server van dinamite.

7.3 Wanneer blijkt dat wachtwoorden of toegangssleutels met betrekking tot zijn account op de dinamite-server gecompromitteerd zijn zal de opdrachtgever direct zorgdragen voor instellen van nieuwe wachtwoorden en/of toegangssleutels dan wel er melding van maken bij dinamite.

7.4 Reglementen voor houderschap van domeinnamen van de registries vallen onder beheer van de registries (ICANN, SIDN, DNS.BE, EURID, DENIC etc.). Bij het registreren van domeinnamen voor deze organisaties is dinamite in veel gevallen de 'registrar' en in enkele gevallen een tussenpersoon.
Wanneer wij voor u een domeinnaam registreren bij één van die partijen wordt een overeenkomst namens u als eigenaar van de domeinnaam met de registry gemaakt. U gaat daarbij akkoord met het reglement van de registry en dient zich daarvan op de hoogte te stellen. Links naar de reglementen kunt u in het servicecentre terugvinden onder uw account bij de pagina voor aanvragen van domeinnamen.
Leest u die informatie svp zodat u niet voor verassingen komt te staan. Van ons als registrar wordt oa. verwacht dat wij uw gegevens bij de registry up-to-date houden. Dat kunnen wij vanzelfsprekend alleen wanneer u ons tijdig op de hoogte brengt bij veranderingen.
8. Geschillen

8.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2 Initiatie van een geschil
8.2.1 Indien de opdrachtgever een geschil wil kenbaar maken aan dinamite dient de opdrachtgever in eerste instantie zijn problemen in duidelijk begrijpbaar neder1ands te verwoorden en in een aangetekend schrijven te zenden aan de administratie van dinamite. Daarna behoudt dinamite zich het recht voor eerst een onderzoek naar het probleem in te stellen. De opdrachtgever zal dinamite tijd geven en in de gelegenheid stellen het onderzoek te doen.

8.2.2 Bij een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich wederzijds tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.


8.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor dinamite niet bindend en ook niet van toepassing.

8.4 Indien 1 of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze overeenkomst ongeldig of nietig zouden worden verklaard heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.
Algemene voorwaarden 2009-2016